Untitled document

Disclaimer

Untitled document

Táto internetová stránka má výlučne informatívny charakter. Početné špecifické lokálne dôvody, najmä však vyvíjajúca sa povaha práva, zmeny právnych predpisov, naše informačné zdroje, ako aj elektronická komunikácia, môžu zapríčiniť oneskorenie, opomenutie, prípadne iné nepresnosti v uvádzaných informáciách. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že v prípade, že uvedené informácie, budú slúžiť ako základ Vášho konania, strpenia, opomenutia alebo iného jednania, zriaďovatelia a prevádzkovatelia tejto internetovej stránky nenesú zodpovednosť a garanciu za výsledky dosiahnuté priamym použitím týchto informácií.

Táto internetová stránka obsahuje údaje bez záruk úplnosti, presnosti, aktuálnosti, bez výsledkov dosiahnutých ich použitím, taktiež bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia tejto internetovej stránky nebudú za žiadnych okolností zodpovední žiadnej strane za akúkoľvek priamu, nepriamu, špeciálnu alebo inú škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím týchto, či odkazovaných internetových stránok.

Iné internetové stránky, prevádzkované tretími stranami, ktoré sú v prepojení s touto web-stránkou, nepodliehajú kontrole jej zriaďovateľov a prevádzkovateľov. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia nevydávajú záväzné vyjadrenia ohľadom exaktnosti uvedených informácií.

Informácie na tejto internetovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzku.

Zverejnenie informácií v súlade s § 3a ods. 3 z. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.


Obchodné meno spoločnosti: EXPA PRINT, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Vodárenská 2, 040 06 Košice, Slovenská republika

IČO: 36 577 715

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vložka. č. 14718/V.

Prihlásenie

FTP Prístup

Untitled document

Nezmestí sa Vaša grafika do emailu??? Nahrajte ju priamo
na náš FTP server...

Návod na pripojenie TU

Tel. kontakt

Untitled document
Tel.:        055/7999753
Fax:        055/799 9754
Mobil:        0905 403 676
Mobil:        0915 975 093